Rite steun 24 hr apotheek http://hollandpillen.com/ natuurlijke anti inflammatoire pillen

Auteur Archief

Jan Beerling

Partner

jan.beerling@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Bouwend op zijn langjarige ervaring binnen executive search en op zijn verzamelde expertise binnen het kantoor richt Jan Beerling zich met name op het vervullen van directie- en commissarissenposities in de sectoren B2B (industrie, logistiek en zakelijke dienstverlening) en B2C. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met continuïteitsvraagstukken binnen familiebedrijven alsmede bedrijfsopvolging. Speciale aandacht gaat uit naar de brancheoverschrijdende activiteiten ontstaan vanuit de wereld van e-business en de koppeling tussen ‘traditionele’ en nieuwe businessmodellen.

Jan startte als researcher bij Holtrop Ravesloot in 1987. Inmiddels is hij vele jaren actief als partner in executive search. Integriteit en kwaliteit, de leidende principes binnen Holtrop Ravesloot, zijn voor hem een tweede natuur. Jan studeerde organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast het ondernemerschap is hij gehuwd en vader van twee dochters, een fervent tennisser en een gepassioneerd muzikant.

Freek Muller

Managing Partner

freek.muller@holtropravesloot.nl
icon-linkedin

Freek richt zich met name op de sectoren zorg, onderwijs en overheid, waarin het kantoor een toonaangevende positie heeft.

Na aanvankelijk vooral in de private sector (automotive, insurance, retail) actief te zijn geweest richt Freek Muller zich sinds de jaren negentig op de publieke sector. Met name in de zorg, het onderwijs, de overheid en voor koepelorganisaties heeft hij talrijke eindverantwoordelijke functies ingevuld. Zo ook vele toezichthoudende posities, vanuit Holtrop Ravesloot Governance. Met enige regelmaat treedt hij op als spreker over bestuur en toezicht op congressen en symposia of als inleider in opleidingsprogramma’s. Freek is een executive searcher pur sang en heeft een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling en groei van het kantoor. Sinds 2005 vervult hij als managing partner een coördinerende en sturende rol.

Na zijn studie arbeids- en organisatiepsychologie in Leiden is Freek in de executive search begonnen. Na drie jaar bij IMA (Integrated Management Advisors) startte hij begin 1989 bij Holtrop Ravesloot.

Overheid en ZBO’s

Bezuinigen aan de ene kant, meer klantgericht denken aan de andere kant. Ook de overheid en gelieerde organisaties, zoals de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), staan voor grote uitdagingen. Zij moeten meer en meer opereren als bedrijf, met de daarbij behorende besturingsmodellen, organisatiestructuren, processen en klanten. Daarnaast moeten zij hun primaire taak niet uit het oog verliezen. Ons searchbureau kent de wereld van overheid en bedrijfsleven en is in staat de juiste mensen te identificeren en interesseren die het beste van die twee werelden bij elkaar kunnen brengen. Topbestuurders die zich met hart en ziel willen inzetten, met oog voor wensen van medewerkers, klanten en overige stakeholders. En met gevoel voor de eisen die de huidige tijd aan de organisatie stelt.

Woningbouwcorporaties

Kruisbestuiving tussen sectoren zoals de woningbouw en het bedrijfsleven is van belang voor een vitale ontwikkeling van de maatschappij. Steeds vaker worden bestuurders gezocht die vanuit een integrale visie bruggen kunnen slaan. Woningbouwcorporaties moeten zich weer richten op hun kerntaak: het verzorgen van woningen en een leefbare omgeving creëren voor met name kwetsbare groepen. Dat vraagt om betrokken bestuurders met een duidelijke visie op de uitdagingen. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving vragen eveneens om een nieuw type bestuurder. In het netwerk van Holtrop Ravesloot bevinden zich de perfecte kandidaten die de brug tussen bedrijfsleven en woningbouwcorporatie kunnen slaan.

Onderwijs

Het onderwijs in Nederland staat elk jaar weer voor grote uitdagingen. De veranderingen in het onderwijsstelsel stellen voortdurend hoge en soms andere eisen aan leiding en bestuur. Bestuurders met inhoudelijke kennis van onderwijs, die de buitenwereld binnenbrengen, een bedrijfsmatige visie meenemen en die de inhoudelijke uitdaging niet uit het oog verliezen. Vanuit onze integrale visie op onderwijs zijn wij in staat een complementair team op bestuurlijk niveau samen te stellen dat een onderwijsinstituut kan omvormen naar een onderwijsorganisatie. Holtrop Ravesloot zoekt bestuurders en toezichthouders voor onder andere universiteiten, hogescholen, ROC’s en voor koepels van voortgezet en primair onderwijs.

Zorg

In de zorg spelen vraagstukken zoals nieuwe bekostigingssystematiek, veranderende wet- en regelgeving en klantgerichtheid een belangrijke rol. Zorginstellingen transformeren meer en meer naar zorgonderneming. Dat vraagt om bestuurders die passen bij de toekomst van de zorgsector in Nederland en de veranderende eisen. Holtrop Ravesloot is actief binnen zowel cure als care en werkt onder andere voor ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en voor instellingen die zorg voor ouderen of thuiszorg aanbieden. Tevens werkt ons searchbureau voor gelieerde organisaties zoals verzekeraars, onderzoeksinstituten, koepelorganisaties en toeleveranciers. Sinds haar intrede in de medische wereld in 1997 heeft Holtrop Ravesloot enkele honderden bestuurders en toezichthouders op topniveau geplaatst.

Familiebedrijven

Daar waar familiebanden een rol spelen in een bedrijf, is het van belang zaken van emotie te scheiden. De consultants van Holtrop Ravesloot kennen als geen ander de gevoeligheden die bij familiebedrijven komen kijken. Ons netwerk bevat bruggenbouwers en diplomaten met een sterk zakelijk karakter én doorgewinterde managers met een perfect gevoel voor verhoudingen.

Consumenten- en retailmarkt

De consumenten- en retailmarkt is een sterk concurrerende markt met een groot aantal zeer diverse spelers. Een markt waarin hoge investeringen snel moeten worden terugverdiend terwijl de winstmarges onder druk staan. Waarin de ‘route to market’ aan grote veranderingen onderhevig is en de fysieke winkel niet altijd meer centraal staat. En bovendien een markt vol kansen. Goed kunnen anticiperen op ontwikkelingen, processen in de vingers hebben en doortastend kunnen optreden zijn essentiële eigenschappen voor leidinggevenden in deze sector. Een sector waarin generalisten eigenlijk ook specialisten moeten zijn. De consultants van Holtrop Ravesloot helpen het gezochte schaap met vijf poten te vinden.

Financiële en zakelijke dienstverlening

Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat zowel binnen de financiële sector en zakelijke dienstverlening, als de gevestigde namen en startups & scale-ups (bijvoorbeeld ‘FinTechs’), op innovatieve manieren nieuwe business- en verdienmodellen proberen te introduceren, om zo het hoofd boven water te houden of traditionele verhoudingen in de sectoren op zijn kop te zetten.
Door die snelle technologische ontwikkelingen zijn grote bestaande financiële instellingen en zakelijke dienstverleners gedwongen zich snel te transformeren, intern ondernemerschap te bevorderen en partnerships aan te gaan met de opkomende startups en scale-ups.

De brede wereld van financiële en zakelijke dienstverlening vraagt om inhoudelijk sterke leidinggevenden die snel kunnen schakelen, creatief zijn, gevoel voor kansen en mogelijkheden hebben. Eveneens feilloos aanvoelen waar klantbehoeften liggen, juist die nuchterheid aan de dag leggen met enthousiasme en geloof in producten en diensten die zich nog moeten bewijzen. Ons searchbureau kent de mensen die in deze sector het verschil uitmaken en ondersteunt deze professionals bij hun ontwikkeling.

Industrie

De industriesector heeft sterke behoefte aan leidinggevenden die de kansen en risico’s van de markt kennen. Professionals met een technische/bedrijfskundige achtergrond, met gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen en voorzien van een gezonde dosis ambitie. Mensen die binnen de gegeven randvoorwaarden in staat zijn zeer succesvol en motiverend te opereren. En die zowel het kortetermijnbelang als de belangen op langere termijn niet uit het oog verliezen. De headhunters van Holtrop Ravesloot kennen deze wereld én de mensen die er hun professionele sporen verdiend hebben.