Positie lid Raad van toezicht bij Open Universiteit

De Open Universiteit (OU) is opgericht in 1984 en heeft als publiek bekostigde universiteit in het hoger onderwijs een bijzondere opdracht: het ontwikkelen en aanbieden van open hoger afstandsonderwijs. Het gaat hier om wo-bachelors, wo-masters en PhD opleidingen of afgeleide onderdelen van deze opleidingen. Het onderwijs van de instelling is een alternatief voor het meer traditionele hoger onderwijs en vormt een aanvulling hierop. De ontwikkeltaak van de organisatie is gestoeld op eigen onderzoek en op de eigen onderwijspraktijk en is gericht op vernieuwing en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. In het kader van haar onderzoekstaak biedt de OU de mogelijkheid tot het verrichten van promotieonderzoek.

De instelling staat voor toegankelijkheid en vernieuwing van het wetenschappelijk onderwijs. Dat is als publiek bekostigde universiteit haar bijzondere opdracht in het hoger onderwijs. Openheid zit in haar DNA. De universiteit stelt geen vooropleidingseisen voor het bacheloronderwijs en maakt het wetenschappelijk onderwijs toegankelijk voor wie flexibel moet of wil studeren, bijvoorbeeld naast werk of zorgtaken.

De organisatie onderzoekt, verbetert en ontwikkelt voortdurend nieuwe onderwijsmethoden en technieken en deelt deze kennis en ervaring. In het onderwijs en onderzoek wordt er intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het internet biedt. Activerend academisch afstandsonderwijs is het onderwijsmodel van de OU en dit heeft er mede voor gezorgd dat de instelling binnen het WO een eigen plek heeft verworven. Hiermee kunnen studenten flexibel én gestructureerd studeren.

 

Missie en Visie

De Open Universiteit wil maatschappelijk relevant zijn. Aansluitend bij de dynamiek van ontwikkelingen in de samenleving wil zij vanuit haar kerncompetentie van toegankelijk onderwijs en onderwijsinnovatie blijven vernieuwen.

Dit houdt in dat:

 • het onderwijs aansluit bij de behoeften van studenten en de samenleving;
 • het onderwijs state-of-the-art is, zowel qua vorm als qua inhoud;
 • het onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven zijn;
 • er wordt ingezet op vernieuwing van het onderwijs, zowel bij de OU als bij anderen;
 • er wordt gestuurd op maatschappelijke relevantie en impact;
 • er wordt samengewerkt met partners in het hoger onderwijs en andere relevante partijen.

 

De Open Universiteit heeft een aantal jaren geleden gekozen voor een krachtige profilering als universiteit voor deeltijdonderwijs. De ingeslagen weg is succesvol. Dat blijkt niet alleen uit eigen onderzoek en evaluaties; ook externe beoordelingen bevestigen dit beeld, zoals onder meer blijkt uit het positieve eindoordeel bij de prestatieafspraken, het behalen van de instellingstoets kwaliteitszorg en de hoge scores die de opleidingen steeds behalen in de Nationale Studenten Enquête (NSE). De Open Universiteit krijgt van haar studenten in de NSE 2022 een algemene tevredenheidsscore van 4.05 op een schaal van 1 tot 5.

Voor meer informatie over de organisatie: ou.nl.

 

Profiel Raad van toezicht

Plaats in de organisatie

De Raad van toezicht houdt, met het oog op de wettelijke taken van de Open Universiteit (OU), toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van bestuur van de OU en staat het College met raad terzijde. De Raad van toezicht handelt daarbij onder meer op basis van de bevoegdheden vastgesteld in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), het bestuurs- en beheersreglement van de OU, en de Code Goed Bestuur Universiteiten.

Overeenkomstig de Code Goed Bestuur Universiteiten, opereren de leden van de Raad van toezicht volgens de beginselen van good governance, en zijn zij in staat om onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van bestuur. Zij bevorderen een open cultuur en stellen zich toegankelijk op voor medewerkers en studenten. Binnen de OU gelden bovendien de onderstaande kernwaarden als richtsnoer voor integer handelen en interne en externe omgangsvormen. Deze kernwaarden vormen ook de basisprincipes voor goed toezicht door de leden van de Raad van toezicht:

 • Integriteit
 • Respect
 • Deskundigheid
 • Betrokkenheid bij mens en maatschappij

Voor meer informatie: https://www.ou.nl/bestuur-en-organisatie.

 

De Raad van toezicht bestaat momenteel uit 5 leden:

 • drs. René (R.M.) Smit (voorzitter)
 • dr. Ellen (E.M.M.) de Brabander
 • prof. dr. Vanessa (V.) Evers
 • drs. Philippe (Ph.F.M.) Raets (uittredend)
 • prof. dr. Marijk (M.C.) van der Wende (vicevoorzitter)

 

Taken en verantwoordelijkheden

De Raad van toezicht vervult binnen zijn activiteiten de volgende functies:

 • Toezichthouder: De Raad van toezicht ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden en uitoefening van bevoegdheden door het College van bestuur met het oog op de naleving van wet- en regelgeving en in het licht van de missie en ambitie van de Open Universiteit.
 •  Adviseur/raadgever en klankbord: De Raad van toezicht vervult een advies- en klankbordfunctie voor het College van bestuur bij het ontwikkelen en realiseren van missie, visie en strategie.
 • Werkgever: Als werkgever van de leden van het College van bestuur, draagt de Raad van toezicht zorg voor de benoeming, samenstelling, evaluatie van het functioneren, en het beloningsbeleid van het College van bestuur.
 • Netwerker: De leden van de Raad van toezicht vormen een belangrijke verbinding tussen de Open Universiteit en de bredere samenleving. Vanuit deze functie borgen zij de maatschappelijke opdracht en positie van de Open Universiteit, en de maatschappelijke verantwoording door het bestuur.

De Raad van toezicht streeft bij het vervullen van bovengenoemde functies in relatie tot het College van bestuur naar een passende balans tussen enerzijds een controlerende rol en anderzijds een meedenkende en samenwerkende rol. Binnen de Raad van toezicht bestaat een portefeuilleverdeling. Hoewel de taakverdeling niet heel strikt is geformaliseerd, vindt de Raad van toezicht het belangrijk om de wederzijdse verwachtingen te expliciteren. Daaraan heeft de Raad van toezicht invulling gegeven door de instelling van een of meer vaste dan wel tijdelijke commissies. Vanaf 2020 zijn de volgende vier commissies ingesteld:

 • Benoemings- en remuneratiecommissie: heeft als taak het voorbereiden van besluiten van de Raad van toezicht op het gebied van de samenstelling en beloning van het College van bestuur en de samenstelling van de Raad van toezicht. De commissie formuleert daartoe adviezen.
 • Auditcommissie: heeft als taak het voorbereiden van besluiten van de Raad van toezicht op het gebied van in ieder geval de begroting, het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening), de managementletter, het rapport van de controlerend accountant, periodieke financiële rapportages. De commissie formuleert daartoe adviezen.
 •  Commissie onderwijs en onderzoek: heeft als taak het voorbereiden van besluiten van de Raad van toezicht op het gebied onderwijs en onderzoek. De commissie formuleert daartoe adviezen.
 •  Medezeggenschapscommissie: Tot de taken van de Raad van toezicht behoort het voeren van periodiek overleg – i.c. tenminste twee keer per kalenderjaar – met de centrale medezeggenschapsorganen (i.c. Studentenraad en Ondernemingsraad) van de Open Universiteit. Voor de uitvoering van deze taak heeft de Raad van toezicht deze commissie ingesteld.

De taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van elke commissie zijn vastgesteld in een afzonderlijk reglement per commissie. Voor elke commissie geldt dat deze geen beslissingsbevoegdheid heeft. De Raad van toezicht is zelf in zijn geheel verantwoordelijk voor zijn besluiten.

 

Algemeen profiel leden Raad van toezicht

Leden van de Raad van toezicht beschikken over academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring of ervaring met specifieke expertise. De leden hebben een open en betrokken instelling en zijn daarop aanspreekbaar en reflectief.

De basisprofielschets voor een lid Raad van toezicht bevat de volgende aspecten:

 • affiniteit met het specifieke karakter, de missie en de doelstellingen van de Open Universiteit;
 • naast toezichthouder goed in staat om, vanuit betrokkenheid, de klankbordrol invulling te geven;
 • gevoel voor positionering in maatschappelijke context; kennis van/affiniteit met de ontwikkelingen binnen onderwijs en onderzoek;
 • naast werkgever, toezichthouder en klankbord ook oog voor de netwerkrol (bruggen slaan en deuren openen);
 • heeft oog en oor voor wat er leeft bij relevante groeperingen binnen en buiten de organisatie, waaronder de medezeggenschapsorganen, en staat open voor dialoog;
 • een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van het College van bestuur;
 • geen directe belangen bij de Open Universiteit en niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal;
 • In beginsel bereid en beschikbaar om twee benoemingstermijnen zitting te nemen.

 

Specifiek zijn wij op zoek naar kandidaten met de profielkenmerken:

 • heeft een breed aansprekend maatschappelijk profiel;
 • heeft ruime werkervaring in de omgang met strategische vraagstukken die betekenisvol zijn voor de verdere ontwikkeling van de Open Universiteit en de versterking van haar positionering;
 • heeft aantoonbare ervaring met medezeggenschap binnen professionele organisaties en is bereid om als aanspreekpunt voor de medezeggenschap te fungeren resp. is beschikbaar voor contact of overleg met de medezeggenschap;
 • onderkent en onderschrijft het belang voor de Open Universiteit van diversiteit en inclusie, evenals duurzaamheid;
 • heeft een relevant (bestuurlijk) netwerk en beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen.

 

Holtrop Ravesloot begeleidt dit proces voor de Open Universiteit. Voor meer informatie kunt u, via 020-6470201, contact opnemen met Livia de Keijzer of Gerald Knol. Bij interesse ontvangen wij uw motivatie en cv graag uiterlijk 25 juni 2022 via reacties@holtropravesloot.nl