Posities ‘voorzitter en twee leden raad van toezicht’ bij Samenwerkingsverband VO Zaanstreek

Organisatie

Het Samenwerkingsverband VO Zaanstreek (SVZ) staat voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen in de Zaanstreek. Met als doel dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken, ook die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs betekent voor SVZ dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die past bij zijn/haar ontwikkelingsniveau en mogelijkheden. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden en om elk kind een ononderbroken ontwikkelingsproces door te laten maken, werken de scholen nauw samen. Het samenwerkingsverband speelt hierin een verbindende rol tussen scholen onderling maar ook in de verbinding tussen scholen en de kernpartners uit de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland.

samenwerkingsverband Waar nodig worden jongeren en hun ouders ondersteund om ervoor te zorgen dat leerlingen worden opgeleid naar een volwaardige plaats in de samenleving. In de regio Zaanstreek nemen een kleine 9.500 leerlingen deel aan het voortgezet onderwijs.

Het samenwerkingsverband bevindt zich momen­teel in een overgangsfase. Het orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc) dat tot op heden in een aparte stichting, de Stichting Saenstroom, is ondergebracht zal uiterlijk in 2024 onderdeel worden van SVZ.

Het samenwerkingsverband wordt daarmee een substantieel grotere organisatie, met een grote toename in personeel. SVZ wordt daarmee een daadwerkelijk andere organisatie dan op dit moment die ook vraagt om andere besturing en oog hebben voor de verhoudingen met de partijen in het veld. Deze verandering is mede aanleiding geweest om de rechtsvorm van SVZ tegen het licht te houden. Inmiddels is besloten het samenwerkingsverband van een coöperatieve vereniging om te vormen tot een stichting met een onafhankelijke raad van toezicht en een deelnemersraad van schoolbesturen. Gezien deze ingrijpende veranderingen in de organisatie en de aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder per mei jl., is besloten het ondersteuningsplan voor twee jaar vast te stellen (2022-2024) en daarna het plan te actualiseren. Dit geeft de nieuwe directeur-bestuurder gelegenheid haar eigen visie mee te nemen in de plannen en de organisatie goed neer te zetten.

Om leerlingen die extra ondersteuning behoeven een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen bieden, zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 1. Passend onderwijs sluit aan bij de ontwikkeling van de leerling, de mogelijkheden van de school en de wensen van de ouders.
 2. Alle Zaanse leerlingen zitten waar mogelijk op een Zaanse school.
 3. Elke leerling volgt onderwijs in overeenstemming met zijn/haar mogelijkheden.
 4. Docenten zijn de ‘dragers’ van passend onderwijs: de expertise moet zo dicht mogelijk bij het primaire proces worden gebracht.
 5. Schoolbesturen en SVZ hebben een eigen, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor passend onderwijs binnen de regio.
 6. SVZ en de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan werken samen om de ontwikkeling van jeugdigen optimaal te faciliteren en te ondersteunen.

Meer informatie over het ondersteuningsplan: Ondersteuningsplan SVZ VO 2022-2024

Visie en kernwaarden

Alle kinderen en jongeren hebben recht op goed en passend onderwijs. Voor een aantal leerlingen betekent dit dat zij ondersteuning nodig hebben. De schoolbesturen werken samen om voor alle leerlingen een optimale onderwijssetting in de regio mogelijk te maken vanuit de volgende kernwaarden: samenwerken, flexibiliteit, betrokkenheid en optimisme.

 • Samenwerking is de belangrijkste component voor het realiseren van goed en ononderbroken onderwijs. Jongeren hebben een integrale aanpak nodig. Het samenwerkingsverband zet zich in voor een intensieve en efficiënte samenwerking.
 • Streven naar een optimalisering van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor jongeren, waarbij hun ontwikkelingsmogelijkheden centraal staan, vraagt flexibiliteit van de scholen om binnen de wettelijke kaders tot maatwerk te komen.
 • Als extra ondersteuning nodig is, dan is betrokkenheid van ouders, docenten en eventuele hulpverleners essentieel. Zij moeten de jongeren het vertrouwen geven dat er altijd mogelijkheden en oplossingen zijn.
 • Tot slot vraagt het van alle partijen een optimistische blik, niet het probleem is leidend, maar de mogelijkheden. Het bieden van perspectief en het zien van perspectief door leerlingen zelf, geeft vertrouwen en energie om gemotiveerd aan het werk te gaan.

Toekomst en uitdagingen

De landelijke evaluatie passend onderwijs heeft geleid tot een beleidsnotitie vanuit het ministerie waarbij ingezet wordt op het toewerken naar meer inclusiviteit. Deze landelijke ambitie past goed bij de geschetste ontwikkelingen in het koersplan 2022-2024 van SVZ. Naast de beleidsnotitie heeft de minister 25 maatregelen afgekondigd ter verbetering van diverse aspecten van passend onderwijs. Een aantal daarvan zal voor samenwerkings­verbanden leiden tot wijzigingen in beleid de komende jaren, zoals het ontwikkelen van een ouder- en jongerensteunpunt.

Naast deze evaluatie is ook een ontwikkeling ingezet vanuit de jeugdhulpverlening om jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen meer thuisnabij op te vangen in kleinschalige voorzieningen.

Van de samenwerkingsverbanden zal gevraagd worden hierop aan te sluiten met een onderwijsprogramma. De ingezette structuurwijziging van SVZ is hier onderdeel van. Daarnaast zijn de volgende, inhoudelijke, doelen voor 2022-2024 geformuleerd:

 1. Terugdringen van het aantal leerlingen in het vso tot maximaal 3% van het totaalaantal leerlingen in de regio. Door arrangementen in het regulier onderwijs door te ontwikkelen wordt aan meer leerlingen in het regulier onderwijs de ondersteuning geboden die zij nodig hebben.
 2. Minder leerlingen in het vso buiten het samenwerkingsverband. Op dit moment heeft 59% van de vso-leerlingen een school buiten de regio. Er wordt naar gestreefd om binnen twee jaar meer dan de helft van de leerlingen die in aanmerking komen voor vso binnen de regio een plek te bieden.
 3. Er is nog geen zicht op het percentage leerlingen dat in het vso een diploma haalt. Doel is om daar zicht op te krijgen en daaraan vervolgens een streefdoel koppelen.
 4. Het percentage leerlingen dat kan terugkeren vanuit een vso setting naar regulier voortgezet onderwijs gelijk of groter laten zijn dan het landelijk gemiddelde van 2%.
 5. Voor elke thuiszittende leerling die dat nodig heeft wordt binnen drie maanden een, al dan niet tijdelijk, onderwijs- en/of zorgarrangement geboden (conform afspraak in het thuiszitterspact).
 6. De tevredenheid over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in kaart brengen: de gemeenten ontwikkelen zich steeds verder op het gebied van de jeugdhulpverlening. De komende twee jaar ontwikkelt SVZ een methode om deze tevredenheid in kaart te brengen en te komen tot streefdoelen.

Centrale principes bij deze aanpak zijn:

 1. Zoveel mogelijk leerlingen bezoeken een school voor regulier voortgezet onderwijs.
 2. Zoveel mogelijk ‘thuisnabij’ passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio.
 3. Zoveel mogelijk zicht op een diploma.

Bij het samenwerkingsverband zijn alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs van de in de Zaanstreek actieve besturen aangesloten:

 • Stichting OVO Zaanstad
 • Stichting Zaam
 • Onderwijsstichting St. Michaël
 • Stichting Zaan Primair
 • Stichting iHUB onderwijs
 • Stichting Heliomare

Voor meer informatie: www.swvzaanstreek.nl

 

Functieprofiel voorzitter en twee leden raad van toezicht

SVZ ondergaat een transformatie in de governancestructuur. Op dit moment is SVZ een coöperatieve vereniging waarbij de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is in het samenwerkingsverband en functioneert als intern toezichthouder. SVZ heeft een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor de dagelijkse besturing en resultaten van SVZ.

Per 1 januari 2023 wijzigt de structuur, waarbij er een raad van toezicht wordt samengesteld die de werkgeversrol invult richting de directeur-bestuurder en toezicht houdt op de strategie en de te behalen doelen van SVZ. Daarnaast is er een deelnemersraad bestaande uit de schoolbesturen die mede inhoudelijk verantwoordelijk is voor de visie en richting van het samenwerkingsverband. Onderstaand overzicht geeft de rollen en verhoudingen, met oog voor de positie van de medezeggenschap, weer:

stichting externe rvt en deelnemersraad

Taken en verantwoordelijkheden

De raad van toezicht zal bestaan uit drie personen, een voorzitter en twee leden, die minimaal een keer per kwartaal bijeenkomen en vaker indien gewenst. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de leden de verantwoordelijkheden om toe te zien op:

 • de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de stichting en haar activiteiten;
 • de uitkomsten van de beoordeling door de directeur-bestuurder van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin;
 • het eigen functioneren, het functioneren van de directeur-bestuurder, en de relatie tussen de directeur-bestuurder, de raad van toezicht, de deelnemersraad en andere in- en externe belanghebbenden.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. De raad van toezicht houdt toezicht op basis van een nader op te stellen visie op toezicht en toezichtkader. De raad van toezicht oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem in de statuten zijn opgedragen en toegekend. De inhoudelijke strategie en besluitvorming is belegd bij de deelnemersraad.

De raad van toezicht streeft bij het vervullen van bovengenoemde functies in relatie tot de bestuurder naar een passende balans tussen enerzijds een controlerende rol en anderzijds een meedenkende en samenwerkende (klankbord)rol.

De raad van toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage aan het collectief te leveren. De Code Goed Toezicht van VTOI/NVTK vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de stichting.

In houding en gedrag is het doel een positieve, professionele en constructieve rol in te nemen met oog voor de passende verhouding met directeur-bestuurder en deelnemersraad.

Profiel ‘ideale kandidaat’

In het algemeen profiel dient iedere toezichthouder zich te herkennen. De beoogde mix van voorzitter en leden van de raad van toezicht beschikt over academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring en/of ervaring met specifieke expertisegebieden. Zij beschikken, in de breedte van het toezichthoudend team, over een visie op/ervaring met de rol van het samenwerkingsverband in het bestuurlijke krachtenveld, het domein van het (speciaal) voortgezet onderwijs, de jeugdhulpverlening en hebben affiniteit met de regio waarin het samenwerkingsverband actief is. De leden hebben daarnaast een open en betrokken instelling en zijn daarop aanspreekbaar en reflectief.

De basisprofielschets voor een lid raad van toezicht bevat de volgende aspecten:

–   affiniteit met de doelstellingen en kernwaarden van het SVZ naast een brede maatschappelijke betrokkenheid;

–   naast toezichthouder meer dan gemiddeld in staat om, vanuit betrokkenheid, de klankbordrol invulling te geven;

–   gevoel voor positionering in maatschappelijke context;

–   kennis van/affiniteit met de (opbouw van) speciaal voortgezet onderwijs in de huidige dynamische context;

–   naast werkgever, toezichthouder en klankbord ook oog voor de netwerkrol (bruggen slaan en deuren openen);

–   heeft visie, is een goede sparringpartner voor de bestuurder, heeft gevoel voor rollen en verhoudingen;

–   heeft oog en oor voor wat er leeft bij relevante groeperingen binnen en buiten de organisatie, waaronder de medezeggenschapsorganen, en staat open voor dialoog;

–   omarmt integriteit als een noodzakelijke competentie met oog voor de voorbeeldrol van een toezichthouder inzake dit thema;

–   inbrengen van een relevant (regionaal) netwerk.

 

Met oog voor een complementaire mix van achtergronden en persoonlijkheden zijn de volgende specifieke profielen opgesteld:

Profiel (voorzitter – bestuurlijke achtergrond)

–   beschikt over ruime ervaring als toezichthouder en/of bestuurder bij maatschappelijk relevante organisaties, heeft ook ervaring in de rol van voorzitter;

–   is in staat om een constructieve samenwerking op te bouwen en te onderhouden binnen de raad van toezicht, met de bestuurder en met de onafhankelijk voorzitter van de deelnemersraad;

–   heeft het vermogen om vanuit natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen; bewaakt prioriteiten en rolopvatting, optimaliseert het constructief kritisch vermogen en de mening- en besluitvorming van de raad;

–   toont verbindend leiderschap, neemt verantwoordelijkheid voor de samenstelling, complementariteit en het functioneren van de raad van toezicht;

–   is in staat een open en constructieve sfeer te creëren waarin alle leden van de raad gelijkwaardig en actief participeren en bijdragen;

–   heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, is besluitvaardig en anticipeert op de toekomst en mogelijke scenario’s;

–   is onafhankelijk in denken en handelen, authentiek en benaderbaar;

–   heeft oog en oor voor wat er leeft bij relevante groepen in en om SVZ en staat open voor dialoog.

Profiel (lid – bedrijfsvoering: financiën, risicomanagement)

–   goed gevoel voor cijfers, vanuit een brede bedrijfsvoering achtergrond de financiering van het samenwerkingsverband kunnen doorgronden;

–   is in staat inhoudelijk door te vragen om het financieel beleid te toetsen in relatie tot de strategische doelstellingen van het samenwerkingsverband;

–   kan begrotingen doorgronden, analyseren en daarover inhoudelijk adviseren danwel aanvoelen wanneer doorvragen gewenst is;

–   weet de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverstand te beoordelen in de samenhang met de betrokken schoolbesturen;

–   ervaring met financiële rapportages, risicomanagement en liquiditeits- en investerings­vraagstukken;

–   beoordeelt de bedrijfsvoering en de financiën vanuit de bedoeling: er zijn voor de kinderen die de ondersteuning nodig hebben.

Profiel (lid – innovatie en ondernemerschap)

–   beschikt over een visie, waar ondernemerschap en innovatie als thema’s in besloten zijn, op inclusief onderwijs en welke rol scholen, het samenwerkingsverband en het opdc hierin (kunnen) spelen;

–   goed gevoel voor de juiste sociale innovatie en het adaptief vermogen van mensen en organisaties daarin;

–   in staat om, vanuit de toezichthoudende rol / door het stellen van de juiste vragen, de brug te slaan tussen innovatie/actuele ontwikkelingen en oog voor de kwaliteit van (speciaal) onderwijs;

–   in staat mee te denken met de bestuurder vanuit een integrale visie (ook vanuit de gedachte ‘slim meedoen’ / proven concepts en niet zelf het wiel uitvinden);

–   gevoel voor allianties en partnerschappen (do’s en dont’s in samenwerking), oog voor de context en gevoel voor de processen;

–   creatief, out-of-the-box, authentiek en flexibel bij het meedenken over ontwikkelingen naar de toekomst.

 

Holtrop Ravesloot begeleidt dit proces voor de Samenwerkingsverband VO Zaanstreek. Voor meer informatie kunt u, via 020-6470201, contact opnemen met Livia de Keijzer of Gerald Knol. Bij interesse ontvangen wij uw motivatie en cv graag uiterlijk 18 september 2022 via reacties@holtropravesloot.nl